เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ITA) 
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ นายคำพอง พรรณขาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ได้มอบหมายให้ จ.อ.คมสันต์ นันทะเพชร รองปลัด อบต.เหล่ากลาง พร้อมด้วย นางพรพิมล ภูเงินขำ นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ITA)