กองช่าง


พ.จ.อ.สมชัย นาถมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0870054738

นายสุระชัย รุ่งวิสัย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกิตติศักดิ์ สิงห์จันทร์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นางสาวเกื้อกูล พรมโนนศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิเศษ นาสุบิน
ผช. ช่างไฟฟ้า