คณะผู้บริหาร


นายคำพอง พรรณขาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง โทร.0862302272

นายสมัย วิชาชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง โทร.0628102129

นางสิริลักษณ์ นาสุวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง โทร.0934876891

นายเงิน นาจรูญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง โทร.0610907478

พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง (นักบริหารงาน อบต.ระดับ กลาง) โทร 0981979493

จ.อ.คมสันต์ นันทะเพชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง โทร.0898053910