ศูนย์ สปช. อบต.เหล่ากลาง


นางอุลัยวรรณ ไชยชราแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.๑)

นางบุญล้วน เผ่าพงศ์เจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.๑)

นางสาวน้ำค้าง วิชาชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก