การเรียกประชุมสภา อบต.เหล่ากลาง

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ปี 2566

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2566

กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2566 และสมัยแรกปี 2567

เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ1ปี2565

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ2ปี2565

เรียกประชุมสมัย สมัยสามัญ1ปี2565

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญปี 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยแรก ปี 2566

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๔

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๔

เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๔

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๔

เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๔

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญปี ๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๕

เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๓

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๓

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๓

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญปี ๒๕๖๓ และวันเริ่มประชุมปี ๒๕๖๔

ระกาศประชุมสามัญ สมัยที่ 1ปี2562

ประกาศประชุมสามัญ สมัยที่ 2ปี2562 

ประกาศประชุมสามัญ สมัยที่ 3ปี2562