สำนักปลัด


พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง (นักบริหารงาน อบต.ระดับ กลาง) โทร 0981979493

จ.อ.คมสันต์ นันทะเพชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง โทร.0898053910

นายปรีดา ดอนไพร
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.0933479007

นางสาวพรทิพย์ ศรีสงคราม
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ

นางพรพิมล ภูเงินขำ
นักทรพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวสมยงค์ สิงหาราช
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

จ.อ.ชาติสยาม นาจรวย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นางสาวรัชดา สุดดี
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวธนพร กมลคร
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาววรันธร นาจำรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ธุรการ

นางจันทร์เพ็ญ ดอนไพร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายนิยมศิลป์ โนนศรีโคตร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายชลชาติ อาจอำนวย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาการการท่องเที่ยว

นายพลสันต์ กมลคร
ผู้ช่วยสัตวบาล

นางสาวภัชรี นาถมทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายสมพงษ์ นาสมวาส
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวศศิชานันท์ ไชยจำนงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางกัญจนพร อัสพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)