ศูนย์วัดบวรนิเวศบ้านโนนทัน


นางธารารัตน์ นาจรูญ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ชำนาญการ)

นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีนรคุต
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.๑)

นางศิริพร ชนะบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก