รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 2 ปี 2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1 ปี 2566

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๓ ปี ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ปี ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562