ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผน ฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

ระเบียบมท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท.พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๓ 

ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินของ อบต. พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗