ศูนย์วัดโพธิ์ศรีบ้านตูม


นางสาวกัลยาณี ชื่นบุญเพิ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ชำนาญการ)

นางสาวสุภาพร นาจรูญ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.๑)

นางสาวพิพัฒนกุล พิมพะทิตย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก