จำนวนประชากรภายในพื้นที่ตำบลเหล่ากลาง

จำนวนประชากรอบต.เหล่ากลาง