หัวหน้าส่วนราชการ


พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง (นักบริหารงาน อบต.ระดับ กลาง)โทร.0981979493

จ.อ.คมสันต์ นันทะเพชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง โทร.0898053910

นายปรีดา ดอนไพร
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.0933479007

นายสุรเชษฐ์ ภูมิผักแว่น
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0910156404

นางจินตนา ภูบุญลาภ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ โทร.0956632314

พ.จ.อ.สมชัย นาถมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.087-0054738