สภาองค์บริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง


นายพร้อม สุริฉาย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง

นายสุบิน โนนศรีโคตร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง

พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง

นางสาวไพฑูรย์ พละสาร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

นายปัญญา นาหัวหนอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

นายศุภกิจ พละสาร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

นายสมบัติ นาสมจิตต์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

นายชลายุทธ์ ทองดี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

นางบุญลือ วิชาชัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7