การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA

1. การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ O1 โครงสร้าง

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

         ข้อมูลผู้บริหาร 2

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่

ข้อ O4  ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

         ข่าวประชาสัมพันธ์ 2

ข้อ O6 Q & A

ข้อ O7  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานย

ข้อ O8 แผนและความก้าวกน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ข้อ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริหารหรือมาติดต่อ

ข้อ O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ 

ข้อ O13 E - Services

ข้อ O14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

           -แผนการจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อ O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ข้อ O22 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ O23 ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

2.การป้องกันการทุจริต

ข้อ O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Give Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ข้อ O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ข้อ O29 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อ O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ข้อ O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน