โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตำบลเหล่ากลาง ดำเนินการออกให้บริการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.  2565   ในวันที่  14 -17  มีนาคม  2565

 

1080916