งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน/กู้ชีพ อบต.เหล่ากลาง


นายวิศัลย์ หนองภักดี
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ

นายทวี จันทะปะทักษ์
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ

นายนิคม ปะทิเลิศ
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ

นายสีลา ศิริ
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ

นายสิทธิศักด์ ภารจินดา
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ