หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล

   ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล 

2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

  ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล 

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลการ  

   แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566  

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการปฏิบัติราชการของพนักงานครู 

   ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล 

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญและกำลังใจ 

  การสร้างขวัญและกำลังใจ 

6.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕