กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางจินตนา ภูบุลาภ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ โทร.0956632314

นางธัญญธร กล้าวิจารณ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางกองมณี ธงหาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประครอง อุตมาตย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก