กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เหล่ากลาง เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Team Care)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.เหล่ากลาง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ Care Plan ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ประจำปี 2566 จำนวน 91 คน งบประมาณ 546,000 บาท 

 

765256

765258

765257

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ปี 2566

คู่มือหน่วยบริการ LTC