กองคลัง


นายสุรเชษฐ์ ภูมิผักแว่น
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0910156404

นางสาวลัดดาวัลย์ สิทธิเสนา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวจีรดาภัทร ฉายจรุง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

นายวุฒินันท์ ทับทิมไสย
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นางสาวสิราวดี วิเศษนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้