ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น