ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

คลิกเข้าใช้งาน

e-Services

คลิกเข้าใช้งาน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

คลิกเข้าใช้งาน

 ข่าวประกาศ

ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำกุดหล่ม
18 มี.ค. 2567 10:06:42   เข้าชม   63

ราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในเขตพื้นที่ ๕,๖,๗,๘ ตำบลเหล่ากลาง
12 มี.ค. 2567 16:25:22   เข้าชม   50

ราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางจากสามแยกคลองชลประทาน ๗ R ถึงนานางวันดี ปุณะตุง
12 มี.ค. 2567 15:19:29   เข้าชม   45

ราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางจากหนองปลาตองถึงสามแยกคลองชลประทาน ๗ R
12 มี.ค. 2567 14:23:58   เข้าชม   47

ราคากลางเสริมผิวถนนลาดยาง หมู่ 8
3 ก.ค. 2566 14:52:17   เข้าชม   107

ราคากลางขุดลอกหนองคู
23 มิ.ย. 2566 11:35:30   เข้าชม   119

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นางสมใจถึงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
22 มี.ค. 2566 13:33:34   เข้าชม   154

ราคากลางถนน คสล.สายทาง บ้านนายทรัพย์-บ้านแม่บุญคำ
8 มี.ค. 2566 11:31:21   เข้าชม   146

ราคากลางถนน ก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น ทางสวนพ่อกันหา  นาใจแก้ว หมู่ที่ 3
8 มี.ค. 2566 11:26:51   เข้าชม   150

ราคากลาง งาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8
19 ม.ค. 2566 11:56:36   เข้าชม   174

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ไปท่าเยี่ยม
8 ธ.ค. 2565 11:59:14   เข้าชม   193

ราคากลางก่อสรา้งปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำ(กุดหล่ม) หมู่ที่ 3
2 ธ.ค. 2565 11:53:25   เข้าชม   196
 ภาพกิจกรรม

 สาระน่ารู้
 ลิงค์หน่วยงานราชการ