ระบบบริการออนไลน์


ขั้นตอนการใช้บริการ

E-Service

คลิกดูรายละเอียด

แบบคำร้อง

ขอตัดต้นไม้และจัดเก็บกิ่งไม้

คลิกเข้าใช้งาน

แบบคำร้อง

ขอรับบริการถังขยะ

คลิกเข้าใช้งาน

แบบคำร้อง

ขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

คลิกเข้าใช้งาน

แบบคำร้อง

ขอซ่อมไฟฟ้า/โคมไฟสาธารณะ

คลิกเข้าใช้งาน