ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566