ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหล่ากลาง 
ภาพกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหล่ากลาง