ประกาศเจตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างถือปฏิบัติ 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ได้ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดย นายคำพอง พรรณขาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ได้มอบหมายให้ พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ได้แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง เรื่อง มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างถือปฏิบัติ